นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะแลขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ข้างซ่อมเครื่องยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๖-๕๖-๑๗๘๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อนำ้ยาดับกลิ่น สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็นเพื่อใช้ ฉีดพ่นกองขยะ รถขยะ ท่อนำ้ทิ้ง และคูระบายนำ้ ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาด ๑๒-๒๔ นิ้ว โดยวิธีเแพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ หมายเลข ทะเบียน นข.๑๑๑๒ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปรินเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนตืหมายเลข ทะเบียน กจ.๖๘๘๕ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองตะลุบันในรอบไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com