นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองคลัง

นางสาวปราณี เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนฤภร เพ็ชรคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางรังสิมา บุญยรัตพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ว่าง)

นางปิยวรรณ ศรีสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวชาลินี กาเส็มส๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอัสมะ อามิง
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรัตติยา สแม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายมาหามุ อาแด
นักการ

นายมะนาเซ ดอเลาะ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวนูรา มะโระ
นักการ

นางสาวกัญญาภัค ยอดพิมพ์พา
นักการ

นายสมศักดิ์ เจะสนิ
นักการ

นางสาวซูรียานี สาอิ
นักการ

นางสาวอุดมลักษณ์ แซ่ตัน
นักการ

นายซูเบร เจะดอเลาะ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

นายเสรี ดือรามะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัสมี เตะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอันวาร์ ตะโละดิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอิทธิพัทธ์ สุริยะสุนทร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมุสลิม สาวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอัสรี เจ๊ะเลาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com