นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองคลัง

นางสาวปราณี เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0842784736

นางนฤภร เพ็ชรคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0661586162

นางรังสิมา บุญยรัตพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เบอร์โทรศัพท์ 0980109753

นางสาวดลชนก ยอดรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0902891969

นางปิยวรรณ ศรีสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0937816662

นางสาวนิสรีน อาบู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0801398044

นางสาวอัสมะ อามิง
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0650512215

นางอุษา พินิจชัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0822693994


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง)

นายมาหามุ อาแด
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0872832519

นายมะนาเซ ดอเลาะ
ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทรศัพท์ 0897363904

นางสาวนูรา มะโระ
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0825170360

นางสาวกัญญาภัค ยอดพิมพ์พา
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0822688085

นายสมศักดิ์ วัฏจักรโยธิน
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0883965175

นางซูรียานี อัลอัฟรูซ
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0828735822

นางสาวอุดมลักษณ์ แซ่ตัน
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0869565943

นายซูเบร เจะดอเลาะ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
เบอร์โทรศัพท์ 0862931958

นายเสรี ดือรามะ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0848553914

นายอัสมี เตะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0883980713

นายอันวาร์ ตะโละดิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0901791757

นายมุสลิม สาวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0847198792

นายอัสรี เจ๊ะเลาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0652957573
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com