นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ (13 ก.พ. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 (23 พ.ค. 65 | อ่าน 123 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลผระโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (23 พ.ค. 65 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (23 พ.ค. 65 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (23 พ.ค. 65 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (23 พ.ค. 65 | อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (23 พ.ค. 65 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (23 พ.ค. 65 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (23 พ.ค. 65 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน (19 ต.ค. 63 | อ่าน 263 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com