นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน (19 ต.ค. 63 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) (22 ก.ย. 63 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (31 ส.ค. 63 | อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในที่/ทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพานิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 71 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพานิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพานิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ จดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับชำระภาษีป้าย (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 32 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com