นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
                เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
                             
                     
                            “พัฒนาคน สังคมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืน”                     
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล ตามแผนพัฒนาระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์
                คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

             ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                  แนวทางการพัฒนา
 ๑. พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ  ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 ๑.๒ อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 ๒. พัฒนาระบบสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร
 ๒.๒ ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและครบวงจร
 ๒.๓ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ๓.๑ งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง
 ๓.๒ งานพัฒนาระบบไฟฟ้า การจราจรและการประปา
 ๓.๓ การผังเมืองและการพัฒนาการใช้ที่ดิน
 ๔. พัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน
 ๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๕.๑ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพนักงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
 ๕.๒ สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพจัดการขยะ น้ำเสียในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร
 ๖. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    ๖.๑ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น
 ๖.๒ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
 ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
 ๖.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com