นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
เศรษฐกิจ-สังคม
ด้านเศรษฐกิจ
 
                           จุดแข็ง (Strenghs)                        จุดอ่อน (Weakness)
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ  ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพต่างๆ
 
                           โอกาส (Opportunity)                         อุปสรรค (Threats)
 ๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
 ๒. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัด
 ๓.พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร
 ๔.การคมนาคมขนส่งสะดวก
 ๑. ค่าครองชีพสูงขึ้น
 ๒. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง
 ๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตสูง
 ๔. การใช้สารเคมีในการเกษตร
 ๕. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ
 
ด้านสังคม
 
                        จุดแข็ง (Strenghs)                         จุดอ่อน (Weakness)
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ
 ๒. เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท.
 ๓. มีแบบประมาณในการดำเนินการ
 ๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน
  
                         โอกาส (Opportunity)                            อุปสรรค (Threats)
 ๑. การกีฬา
 • รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย
 ๒. ยาเสพติด
 • รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • มีแหล่งบำบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล
 ๓. สังคมสงเคราะห์
 • นโยบายและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
 ๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ในตำบลมีสายตรวจตำบล และ อปพร. คอยดูแลความปลอดภัย
 ๕. สาธารณสุข
 • มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน ๑ แห่ง
 • มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน ๒ แห่ง
 • มีอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนทั้ง ๒๐ ชุมชน
 • ประชาชนให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขมากขึ้น
 ๑. การกีฬา
 • ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี
 ๒. ยาเสพติด
 • มีการลักลอบการผลิต จำหน่าย
 • ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 • ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน
 ๓. สังคมสงเคราะห์
 • ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ
 • ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ
 • จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการที่เพิ่มขึ้นในสังคม
 ๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอดูแลไม่ทั่วถึง
 ๕. สาธารณสุข
 • โรคติดต่อตามฤดูกาล
 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com