นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองการศึกษา

นายสุกิจ สุระกำแหง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0897326785

นางอิลมี มู่เก็ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0862959195

นายอิบรอเฮง สะมะลี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0810860975

นางอัสมะ หะยีโซะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0817673714


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ว่าง)

นางสาวต่วนตอฮีเราะ ตงคอมอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0898767391

นางสาวนิสารีหะ เปาะเตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0848596114

นางสาวรัชนี สายแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0894645232

นางสาวตอยีบะห์ รออิ
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทรศัพท์ 0936059871

นางสาวรอฟีนี มาลายา
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์โทรศัพท์ 0895973753

นายมาหะมะ ตูโน
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0813688928

นายเจ๊ะสูดิง เจ๊ะเต๊ะ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0848900523

นายสุริยานา สะและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0898780042

ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาตาตีมอ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com