นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองการศึกษา

นายสุกิจ สุระกำแหง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอัสมะ หะยีโซะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ว่าง)

นางสาวต่วนตอฮีเราะ ตงคอมอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวนิสารีหะ เปาะเตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัชนี สายแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวตอยีบะห์ รออิ
ผู้ช่วยครู

นางสาวรอฟีนี มาลายา
บุคลากรสนับสนุน

นายมาหะมะ ตูโน
พนักงานขับรถยนต์

นายเจ๊ะสูดิง เจ๊ะเต๊ะ
พนักงานขับรถยนต์

นายสุริยานา สะและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาตาตีมอ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com