นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางมณฑา ดำมณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวคอมือซะห์ มะและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ว่าง)

นางเพ็ญรพี ขุนบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกันตีนี หะมะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายบัดรี แซมิง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวซูรียานี สะแลแม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com