นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางมณฑา ดำมณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 0898704090

นางสาวคอมือซะห์ มะและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0614234131


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ว่าง)

นางสาวกัณฐาภรณ์ พูลสุข
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0949290931

นางเพ็ญรพี ขุนบุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0801468812

นางสาวกันตีนี หะมะ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0848556561
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com