นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
อำนาจหน้าที่
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตะลุบัน
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองไว้ ดังนี้
 
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 
มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
หมวด 2
 
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
 
(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
 
(5) การสาธารณูปการ
 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
(9) การจัดการศึกษา
 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
(14) การส่งเสริมกีฬา
 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
 
อนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
 
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
(25) การผังเมือง
 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 
(28) การควบคุมอาคาร
 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่   ขนาดไฟล์ 110.63 KB
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com