นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยยุทธ หวั่นเซ่ง
ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
เบอร์โทรศัพท์ 0818978095

นายอนันต์ เบญดิเรก
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0937924422

นายมะยูฮัน เบ็ญยูโซฟ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-5823877

นางสาวปราณี เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 091-8472817

นายสุกิจ สุระกำแหง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-7326785

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089-5970987

นางรุสนาณี ยูโซะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 0843971078

นางมณฑา ดำมณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8704090

นางประไพ นุ้ยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 0954307000
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com