นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 080-3598797

นายอนันต์ เบญดิเรก
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-7924422

นายมะยูฮัน เบ็ญยูโซฟ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 093-5823877

นางสาวปราณี เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 091-8472817

นายสุกิจ สุระกำแหง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-7326785

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089-5970987

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางมณฑา ดำมณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8704090

นางแวนะ ลาเด็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 087-2977782
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com