นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 (18 เม.ย. 65 | อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (12 เม.ย. 65 | อ่าน 403 ครั้ง)
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (สายงานบริหารสถานศึกษา) (24 มี.ค. 65 | อ่าน 204 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (11 มี.ค. 65 | อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กำหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (31 ม.ค. 65 | อ่าน 216 ครั้ง)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (26 ม.ค. 65 | อ่าน 228 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน (18 ม.ค. 65 | อ่าน 479 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมื (15 พ.ย. 64 | อ่าน 698 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 285 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com