นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ (07 มิ.ย. 64 | อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (07 มิ.ย. 64 | อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ยกเลิกประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายผ (02 มิ.ย. 64 | อ่าน 165 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล จำนวน 241 รายการ (07 พ.ค. 64 | อ่าน 279 ครั้ง)
ประกาศขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป (30 เม.ย. 64 | อ่าน 168 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (08 เม.ย. 64 | อ่าน 194 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่ (07 เม.ย. 64 | อ่าน 198 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 เม.ย. 64 | อ่าน 166 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมา (25 มี.ค. 64 | อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือก (10 ก.พ. 64 | อ่าน 309 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com