นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งปฏิทินการประเมินช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2565 เป็นช่วงการประเมินการแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากส่วนได้เสียภายนอก กล่าวคือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลเมืองตะลุบัน) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยท่านสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.https://itas.nacc.go.th/go/eit/xe84pb
2.คิวอาร์โค้ดที่ได้แนบมาพร้อมนี้
ได้นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,10:46   อ่าน 210 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com