ชื่อ - นามสกุล :นายมะยูฮัน เจะเลาะ
ตำแหน่ง :รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล