ชื่อ - นามสกุล :นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล
ตำแหน่ง :รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา