ชื่อ - นามสกุล :นางสีย๊ะ สีทองชื่น
ตำแหน่ง :สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล