ชื่อ - นามสกุล :นายวีระ มาสินธุ์
ตำแหน่ง :ผอ.ท.๔ บ้านอุเมะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการสถานศึกษา