[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ทำเนียบบุคลากร
นายสมปอง มั่นคง.
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
โรงเรียนเทศบาล
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/เม.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
156 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
240 คน
สถิติเดือนนี้
2213 คน
สถิติปีนี้
26935 คน
สถิติทั้งหมด
215210 คน
IP ของท่านคือ 18.232.51.69
(Show/hide IP)
  
การบริหารราชการ  
 

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตะลุบัน

               เทศบาลเมืองตะลุบัน  มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๘.๕๖ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบันชั่วคราว ตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย
               ๑. นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน
               ๒. นายอับดุลยาบอี  สาแม
               ๓. นางสีย๊ะ  สีทองชื่น
               ๔. นายอับดุลการิม  ยีดำ
               ๕. นายพันธ์ทิพย์  มาลายา
               ๖. นางสาวยารียะ  สารีกามา
               ๗. นายอำพล  พรหมบรรจง
               ๘. นายนิติ  นิเดหะ

๑. ฝ่ายบริหาร

               เทศบาลเมืองตะลุบันมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ฝ่ายนิติบัญญัติ

               ทำหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติต่างๆ และควบคุม ดูแล การบริหารงานเทศบาลประกอบด้วย
               ๑. ประธานสภาเทศบาล                 นายนิติ  นิเดหะ
               ๒. รองประธานสภาเทศบาล            นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน

๓. ฝ่ายประจำ

               มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และปฏิบัติงานประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ  โดยแบ่งส่วนบริหารต่างๆ  ๗ ส่วนราชการ ดังนี้

               ๓.๑  สำนักปลัดเทศบาล  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลหรือกิจการที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น

                      ๓.๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                                -  งานธุรการ
                                -  งานการเจ้าหน้าที่
                                -  งานทะเบียนราษฎรและบัตร
                                -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                ๓.๒  กองคลัง  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินการงบประมาณงานผลประโยชน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น

                      ๓.๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
                                -  งานธุรการ
                                -  งานพัสดุและทรัพย์สิน
                                -  งานการเงินและบัญชี
                                -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

                ๓.๓ กองช่าง  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภคและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น

                       ๓.๓.๑ ฝ่ายการโยธา
                                -   งานธุรการ
                                -   งานวิศวกรรม
                                -  งานสาธารณูปโภค
                                -  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

                ๓.๔ กองการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานโรงเรียน งานบริหารการศึกษา แบ่งเป็น

                       ๓.๔.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
                                -  งานธุรการ
                                -  งานงบประมาณ
                                -  งานโรงเรียน
                                -   งานการเจ้าหน้าที่
                                -  งานกิจการนักเรียน
                                -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                                -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

                       ๓.๔.๒ หน่วยศึกษานิเทศก์
                       ๓.๔.๓ โรงเรียน

                 ๓.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ       สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุขอื่น งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  แบ่งเป็น

                       ๓.๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
                               -  งานธุรการ
                               -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                               -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   
                               -  งานรักษาความสะอาด         

                  ๓.๖. กองวิชาการและแผนงาน   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิจัยและประเมินผล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดทำงบประมาณ  แบ่งเป็น

                         ๓.๖.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                              -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                              -   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
                              -  งานนิติการ

                  ๓.๗  กองสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิภาพและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน

                         ๓.๗.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                              -  งานพัฒนาชุมชน
                              -  งานสังคมสงเคราะห์

 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองตะลุบัน