นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (09 มี.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แล (11 มี.ค. 64 | อ่าน 539 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แล (11 มี.ค. 64 | อ่าน 415 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แล (11 มี.ค. 64 | อ่าน 3974 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (11 มี.ค. 64 | อ่าน 561 ครั้ง)
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 337 ครั้ง)
พรบ.การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 250 ครั้ง)
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 229 ครั้ง)
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 245 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 3 พ.ศ.2561 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 246 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ 2 พ.ศ.2559 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 231 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548 (01 มี.ค. 64 | อ่าน 236 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 285 ครั้ง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 263 ครั้ง)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 295 ครั้ง)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 249 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 442 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 433 ครั้ง)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 259 ครั้ง)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (19 มิ.ย. 63 | อ่าน 251 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com